КП "Ладижинська міська лікарня"

 

 

КП Ладижинська міська лікарня получила сертіфікат ISO 9001

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17.06.2016 року № 553
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
28.04.2017 № 469)

 

 

1

ЗВІТ
про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

X

Звiтний

-

Звітний новий

-

Уточнюючий

Подпись: 		Місяць1    Подпись: 		Місяць1

 

 

4

Неприбуткова установа (організація):
Комунальне підприємство"Ладижинська міська лікарня" Ладижинської міської ради

(повне найменування згідно з реєстраційними документами)

5

Код за ЄДРПОУ   3

41758238

 

8

6

.

2

2

 

6

Податкова адреса:
вулиця Ентузіастів, буд. 24, м. ЛАДИЖИН, ВІННИЦЬКА обл., 24321

Поштовий індекс

2

4

3

2

1

Телефон

69405

 

Мобільний телефон    -

Факс                -


8

Ознака неприбутковості органiзацiї

0

0

4

8(грн)


Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.11)

1

33 576 898

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

-

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

-

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

-

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

30 110 919

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

2 170 309

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

1 055 908

благодійна допомога

1.6.1

1 055 908

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

-


суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.6.3

-

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

-

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

-

пасивні доходи

1.9

26 195

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

-

інші доходи

1.11

213 567

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 – 2.6)

2

32 615 270

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

-

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

29 249 920

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

1 252 962

благодійна допомога

2.4.1

1 252 962

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.4.3

-

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

-

інші видатки (витрати)

2.6

2 112 388

Частина ІІ

 

 

Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:

3

-

гуманітарна допомога

3.1 ГД

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

3.2

-

Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

-

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

-

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х               18,00 2 /100)

6

-

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

 

Коди

2020

01

01

41758238

0510600000

150

86.22

        Фінансова звітність малого підприємства


Пiдприємство                                                                                                                                                Дата(рiк,мiсяць,число)
Комунальне підприємство"Ладижинська міська лікарня" Ладижинської міської ради                                            за ЄДРПОУ

Територiя            ВІННИЦЬКА                                                                                                                                  за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання                  Комунальне підприємство                                                                                       за КОПФГ

Вид економічної діяльності              Спеціалізована медична практика                                                                                                                    за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб            246
Одиниця вимiру:       тис. грн. з одним десятковим знаком
Aдреса, телефон        вулиця Ентузіастів, буд. 24, м. ЛАДИЖИН, ВІННИЦЬКА обл., 24321


 

 

Баланс на                    31 грудня 2019                р.

 

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив

Код
рядка

На початок
звiтного року

На кiнець
звiтного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

-

-

первісна вартість

1001

-

-

накопичена амортизація

1002

(              -

)

(              -

)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби :

1010

14 057,0

14 177,4

первісна вартість

1011

26 152,0

28 175,5

знос

1012

(        12 095,0

)

(        13 998,1

)

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

14 057,0

14 177,4

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси :

1100

2 079,0

1 848,8

у тому числі готова продукція

1103

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

-

65,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

38,0

5,1

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

135,0

862,0

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

2 252,0

2 781,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

16 309,0

16 958,6


Пасив

Код
рядка

На початок
звiтного року

На кiнець
звiтного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

-

-

Додатковий капітал

1410

26 152,0

26 200,6

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(9 890,0)

(9 249,3)

Неоплачений капітал

1425

(              -              )

(              -             )

Усього за розділом I

1495

16 262,0

16 951,3

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

-

-

IІІ. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

9,0

-

розрахунками з бюджетом

1620

3,0

3,2

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

35,0

4,1

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за розділом IІІ

1695

47,0

7,3

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

16 309,0

16 958,6

  1. Звіт про фінансові результати за  Рік 2019    р.

Форма № 2-м      Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код
рядка

За звiтний
перiод

За аналогічний перiод
попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2 170,3

-

Інші операційні доходи

2120

31 283,7

-

Інші доходи

2240

122,9

-

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

33 576,9

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(               861,4

)

(                    -

)

Інші операційні витрати

2180

(             31 631,0

)

(                    -

)

Інші витрати

2270

(               122,9

)

(                    -

)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(             32 615,3

)

(                    -

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

961,6

-

Податок на прибуток

2300

(                    -

)

(                    -

)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

961,6

-

 

Керiвник                                                                                                                              Клименко Віталій Миколайович                          

(підпис)                                                                       (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                                                             Слюсаренко Олена Георгіївна                            

(підпис)